Metro Luxe Rama 4

地段:

空堤, 曼谷

在售单元 Metro Luxe Rama 4

2 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,252,033
2
2
43 平米
查看细节
2 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,217,095
2
2
43 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,093,648
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,085,036
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,084,981
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,077,127
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,072,864
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,071,521
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,071,521
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,067,280
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,089,319
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,067,280
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,063,084
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 830,949
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 779,262
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 819,985
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 814,092
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 769,375
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 799,966
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 830,949
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,021,460
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 825,878
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 775,245
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 831,771
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,016,125
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,046,439
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 782,548
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 818,632
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 782,105
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 763,452
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 769,277
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 776,628
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 987,168
1
1
35 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 830,484
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 776,601
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 776,524
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,032,566
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,040,511
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,006,844
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,050,782
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 774,711
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 775,245
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 779,262
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 763,504
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 769,277
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 814,301
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 782,548
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 776,524
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,093,648
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 760,298
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,077,127
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 983,798
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 783,917
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 819,257
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,047,883
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 758,286
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 776,601
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 764,168
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 757,627
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,068,645
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 959,856
1
1
36 平米
查看细节
2 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,217,095
2
2
43 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 983,798
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 771,990
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 763,633
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 993,633
1
1
35 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 815,281
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 766,144
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 836,409
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 770,720
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 967,236
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,009,340
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,033,139
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 807,566
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 766,144
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 769,375
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 837,664
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,042,975
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 770,720
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 837,664
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 842,335
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,047,883
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 974,616
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,039,186
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 974,616
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 994,757
1
1
35 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,003,752
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,063,084
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,006,844
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 804,260
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,003,752
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 842,335
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,006,241
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 763,452
1
1
28 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,009,936
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,013,871
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,040,511
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,116,858
1
1
39 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 783,917
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,013,871
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,016,385
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,018,395
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,021,460
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,023,993
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,025,767
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,027,925
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,027,925
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,057,433
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,030,474
1
1
37 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,035,746
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 764,840
1
1
29 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,035,994
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,054,271
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,018,395
1
1
36 平米
查看细节
1 卧室 Condo for sale at Metro Luxe Rama 4
¥ 1,060,944
1
1
37 平米
查看细节

项目亮点 Metro Luxe Rama 4

永久产权
Ownership
1.3 千米
Ekkamai BTS
From BTS
758K - 1.3M 在售
Unit Price(¥)
Metro Luxe Rama 4
Managed By
(176/478) 在售
在售单元

Metro Luxe Rama 4 projet a 空堤, 曼谷

Metro Luxe Rama 4 is a condo project located in Khlong Toei, Bangkok, Thailand. It is 1.3km from the BTS with 478 condo units completed in December of 2016. The features below are available at this project:
获取更多信息

项目特点

 • 酒店管理酒店管理
 • 项目餐厅项目餐厅
 • 游泳池游泳池
 • 按摩浴缸按摩浴缸
 • 健身房健身房
 • 酒吧酒吧
 • 会所会所
 • 24小时安保24小时安保
 • 前台大堂前台大堂
 • 监控监控
 • 海滩接驳车海滩接驳车
 • 儿童乐园儿童乐园
 • 停车位停车位
 • SPAS P A
 • 桑拿室桑拿室
 • 海滩直达海滩直达
 • 桑拿房桑拿房
 • 网球场网球场

Market Data

地段地图

项目近邻 Metro Luxe Rama 4

 • 项目名
 • 地段
 • 距离
 • 项目类别
 • 单元数量
 • 起价
 • 出租起价
 • 价格 / sqm
 • 保证出租回报
 • 游泳池
 • 健身房
 • 儿童乐园
 • 酒店管理
 • 餐厅
 • 海滩直达
 • 24小时安保
 • Lumpini Place Rama 4-Kluaynamthai Property in 空堤 , 曼谷 | The Nation
 • Lumpini Place Ra...
 • 空堤, 曼谷
 • BTS: 2.2 Km
 • 公寓
 • 887
 •  ¥550,069
 •  ¥3,081
 • ¥47,415
 • N/A
 • Oka Haus Property in 空堤 , 曼谷 | The Nation
 • Oka Haus
 • 空堤, 曼谷
 • BTS: 1.3 Km
 • 公寓
 • 1178
 •  ¥1,037,285
 •  N/A
 • ¥199,574
 • N/A
 • 38 Mansion Property in 空堤 , 曼谷 | The Nation
 • 38 Mansion
 • 空堤, 曼谷
 • BTS: 2.3 Km
 • 公寓
 • N/A
 •  ¥2,464,836
 •  ¥7,189
 • ¥74,561
 • N/A
 • Ideo Mobi Sukhumvit 40 Property in 帕那空 , 曼谷 | The Nation
 • Ideo Mobi Sukhum...
 • 帕那空, 曼谷
 • BTS: 0.6 Km
 • 公寓
 • 272
 •  ¥1,811,819
 •  ¥10,270
 • ¥168,676
 • N/A
 • The Room Sukhumvit 38 Property in 空堤 , 曼谷 | The Nation
 • The Room Sukhumv...
 • 空堤, 曼谷
 • MRT: 0.7 Km
 • 公寓
 • 229
 •  ¥2,123,867
 •  N/A
 • ¥235,000
 • N/A
 • Vtara Sukhumvit 36 Property in 空堤 , 曼谷 | The Nation
 • Vtara Sukhumvit ...
 • 空堤, 曼谷
 • BTS: 1 Km
 • 公寓
 • 467
 •  ¥893,503
 •  N/A
 • ¥154,675
 • N/A
 • Aspire Rama 4 Property in 空堤 , 曼谷 | The Nation
 • Aspire Rama 4
 • 空堤, 曼谷
 • BTS: 1.5 Km
 • 公寓
 • 1432
 •  ¥575,128
 •  ¥2,670
 • ¥80,837
 • N/A
 • The Room Sukhumvit 40 Property in 空堤 , 曼谷 | The Nation
 • The Room Sukhumv...
 • 空堤, 曼谷
 • BTS: 1.4 Km
 • 公寓
 • N/A
 •  ¥965,394
 •  N/A
 • N/A
 • N/A
 • Silver Heritage Property in 空堤 , 曼谷 | The Nation
 • Silver Heritage
 • 空堤, 曼谷
 • BTS: 1.9 Km
 • 公寓
 • N/A
 •  ¥3,389,150
 •  ¥16,432
 • ¥55,343
 • N/A
 • Tree Condo Ekamai Property in 空堤 , 曼谷 | The Nation
 • Tree Condo Ekama...
 • 空堤, 曼谷
 • BTS: 0.5 Km
 • 公寓
 • 119
 •  ¥883,233
 •  ¥4,930
 • ¥53,750
 • N/A